ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Маркет простор – онлајн пазар достапен во домејнот supermart.mk и функционира во согласност со Општите услови на СУПЕР МАРТ. Сопственик на маркетот е Друштво за трговија и услуги Супер Март ДООЕЛ Скопје (ЕМБС 7698909) со седиште на ул. Столтенбергова бр. 4, Комплекс Парк Резиденс, Скопје, Северна Македонија (во натамошниот текст: „маркет простор“ или скратено „МП“). 

Регистрација – процедура за поставување и креирање на корисничко име Корисничко име – збир на ресурси и информации со кои управува МП за корисникот под единствено име /корисничко име (најава), каде што се собираат податоците и информациите на корисникот во врска со активноста на корисникот на е-пазарот Корисник – продавач или купувач кој добил пристап до услугите обезбедени на пазарот во согласност со Општите услови 

Продавач – е правно лице или регистриран претприемач, кој дејствува за цели поврзани со неговата економска активност, трговија, бизнис, занает или професија, кој презема активности за продажба или кој продава стоки на пазарот 

Купувач – е секое физичко или правно лице кое презема активности за купување или кое купува стоки на пазарот 

Потрошувач - Купувач кој дејствува за цели кои не се поврзани со трговија, бизнис или вршење на неговата професија. Во смисла на важечкото право, како потрошувачи се сметаат и непрофитните организации. 

Стоки/Производи – предмети, услуги или права кои се предмет на понуда на пазарот Понуда – предлог за склучување договор за продажба на стоки/производи под условите предвидени од продавачот, вклучувајќи ја цената и описот на понудената стока/производи, користејќи ги функционалностите достапни на пазарот. 

Услуги – можност продавачот да ја користи платформата supermart.mk за да продава стоки и можност Купувачот да купува стоки/производи од пратеникот и сите други функционалности во врска со тие услуги. 

Трансакции - постапки за склучување и извршување на договори за продажба на стоки/производи меѓу корисници на МП. 

Жалба - ако според мислењето на корисникот, услугите што треба да се обезбедат според Општите услови не се дадени од некоја од договорните страни или не се дадени во согласност со Општите услови, Корисникот може да ги претстави своите забелешки во форма на жалба. 

  

Услови и правила за учество и користење на маркет просторот 

Со овие одредби и услови, СУПЕР МАРТ сака да обезбеди транспарентен деловен однос со корисниците, продавачите, но и да го заштити од злонамерни употреби маркет просторот. 

Продавач може да биде секое правно лице кое има целосна правна способност да врши законски дејствија. Купувач мора биде полнолетно лице, со наполнети 18 години. 

Во процесот на пополнување на формуларот за регистрација, субјектот што се регистрира ги обезбедува потребните податоци и по пополнување на формуларот за регистрација, во зависност од начинот на регистрација и видот на дадените податоци: 

ќе се испрати порака на e-mail адресата наведена во формуларот за регистрација, во која ќе се наведе начинот на кој треба да се потврди регистрацијата и други потребни информации, доколку ги има; 

ќе се испрати порака до бројот за контакт наведен во формуларот за регистрација која содржи код за активирање неопходен за потврдување на Регистрацијата и други потребни информации, доколку ги има. 

Субјектот кој се регистрира може да ја потврди регистрацијата користејќи ги достапните механизми за потврда на регистрацијата. По потврдувањето на Регистрацијата, регистрираниот субјект и СУПЕР МАРТ склучуваат Договор. 

  

ТРАНСАКЦИИ 

Забранети предмети 

Продавачите не смеат да наведат стоки/производи кои што ги прекршуваат позитивните законски одредби (земајќи ги предвид одредбите на кој било странски закон што може да се примени во конкретен случај) или правата на трети лица (особено авторските права и другите права на интелектуална сопственост), чие наведување може да се смета како кршење на добрата практика. 

Продавачите нема да продаваат стоки/производи во дадена земја или да преземаат било какви мерки поврзани со продажбата во таа земја, ако тоа е спротивно на 

законите кои се применуваат во таа земја. Дополнително, забрането е објавување и прикажување на каква било содржина која ги нарушува општоприфатените етички или морални стандарди, особено содржини кои поттикнуваат или промовираат омраза, насилство или каква било форма на дискриминација, вклучително и врз основа на националност, боја на кожа, верувања, религија и слично. 

Сите стоки што продавачот сака да ги продаде на MП ќе бидат прегледани од страна на СУПЕР МАРТ и истиот има право да одбие да ги наведе стоките/производите на платформата/е-маркетот доколку се забранети како што е наведено во Додаток бр. 3 (Листа на забранети производи). Сепак, продавачот е лично одговорен да потврди дали стоките/производите понудени на МП се усогласени со горенаведените одредби и ќе биде одговорен според законот и договорот во случај на прекршување на политиките на 

Забранети комерцијални практики 

Продавачот не смее да користи нефер комерцијални практики за СУПЕР МАРТ, во согласност со важечките закони, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на било какви погрешни или агресивни комерцијални практики. 

Меѓу другите побарувања, продавачите не смеат: 

да користат или прикажуваат трговска марка која е заштитена локално или меѓународно, ознака за квалитет или еквивалент што укажува на квалитет, без претходно да се стекнати потребните овластувања од надлежна институција; 

да користат одреден кодекс на однесување, одобрување или одобрение од јавно или друго тело кое всушност го нема; 

рекламирање стоки/производи кои се очигледна замка, со намера да се заменат инфериорни или поскапи стоки: 

лажно прикажување на стоката/производите и производителот; 

лажно тврдење дека стоката/производите можат да излечат болести, дисфункции или малформации. 

Трансакции и плаќање 

Продавачот ќе подготви Понуда со пополнување на „формуларот за информации за производот“ достапен во МП. Информациите содржани во описот на Понудата може да се однесуваат само на конкретни стоки/производи што се продаваат на МП. По додавањето информации или податоци во описот на понудата, СУПЕР МАРТ ќе стекне право да ги користи овие информации или податоци на било кој начин, во секое време и по сопствено наоѓање. Без разлика дали ја склучува понудата или со додавање информации или податоци во описот на понудата, продавачот изјавува дека има право да додаде такви податоци или информации во описот на понудата и да ги користи СУПЕР МАРТ, а тоа не ги кршат правата на која било трета страна. Продавачот ќе биде единствено одговорен за вистинитоста на изјавата наведена во претходната реченица и СУПЕР МАРТ нема обврска да ја процени нивната веродостојност, следствено, не е одговорен за стоките/производите кои ги продава Продавачот на МП. Описот на понудата треба да биде точен и целосен и не смее да ги доведе во заблуда другите корисници за неговата состојба, параметри, квалитет, потекло, бренд или производител. Описот на понудата треба да е во согласност со важечките одредби од законот, да ги содржи информациите што се бараат со важечките прописи за заштита на потрошувачите и дополнително, не може да сугерира употреба на стоката/производите на начин кој ги прекршува важечките закони. Продавачот ќе биде целосно одговорен за содржината на нивната понуда, како и за какви било грешки или невистинити описи содржани во неа. 

Продавачот изјавува дека е овластен и способен да склучи и изврши договор со Купувачот. 

По објавување на Понудата (по нејзиното објавување на МП) која било содржина што е предмет на законот за авторски права, како што се знаци, логоа, слики, описи или фотографии, Продавачот му дозволува на СУПЕР МАРТ да ја користи оваа содржина бесплатно, не- исклучиво и без временски и териториски ограничувања. 

Во случаите за продажба на далечина, како преку СУПЕР МАРТ, кога Купувачот нема можност да ја провери стоката/производот пред да го склучи договорот, Купувачот има право да го раскине договорот во рок од 14 дена по приемот на стоката/производот. Од истата причина, на Купувачот му е дозволено да ги тестира и верификува купените стоки до степен што е неопходен за да се утврди природата, карактеристиките и функционалноста на стоката/производите. 

Продавачот прифаќа СУПЕР МАРТ да им дозволува на Купувачите да ја вратат стоката/производите купени на MП со пополнување на формуларот „Барање за враќање“ на производот на МП. 

Дополнително, потребно е да се почитуваат следниве правила: 

во случај на повлекување на Купувачот од договорот или при негово раскинување, поради тоа што стоката/производите сè уште не се испратени од продавачот, СУПЕР МАРТ ќе му ги врати на Купувачот средствата што ги платил Купувачот за стоката/производите, во рок од 3 работни дена од денот на откажувањето на Купувачот, на трансакциската сметка преку која било извршено плаќањето; 

во случај на повлекување/раскинување на договорот од страна на Купувачот, освен во услови наведени погоре, Купувачот мора да му ја врати стоката/производите на продавачот на свој трошок. Продавачот мора да провери дали стоката/производите може да се продадат како нова/и (без отворено пакување, недостиг на додатоци или оштетување итн.). Кога Продавачот ќе му потврди на СУПЕР МАРТ дека вратената стока е нова, СУПЕР МАРТ ќе му ги врати средствата за стоката/производите на Купувачот во рок од 7 дена. Враќањето мора да се изврши најдоцна во рок од 14 дена од датумот на прием на формуларот „Барање за враќање“ пополнет од Купувачот, освен ако не е поинаку дефинирано во овие Општи услови. 

Продавачот ќе ја користи опцијата „Барање за враќање“ за стоката/производите во согласност со овие Општи услови. Во случаи кога СУПЕР МАРТ веќе ја извршил уплатата за стоката/производите на продавачот, а Купувачот сака да ја врати стоката/производите, тогаш износот што СУПЕР МАРТ го враќа за стоката/производите на Купувачот ќе биде одбиен од сметката на продавачот откако истиот ќе потврди дека стоката е во добра продажна состојба 

Доколку Купувачот побара повлекување/раскинување на договорот во рок од 14 дена, тој мора да ги врати и сите подароци кои го придружувале соодветниот производ (во случај на промоции). 

Со цел да се утврди природата, карактеристиките и функционалноста на стоката/производите, Купувачот мора да ја прегледа стоката/производите на ист начин како што тоа би му било дозволено да го прави доколку е физички присутен во продавница. (На пример: Купувачот треба само да проба парче облека, а не да го носи или користи во соодветни прилики). 

Доколку Купувачот го искористи своето право на повлекување/раскинување на договорот по користење на стоката/производите до степен што ја надминува границата неопходна за утврдување на нивната природа, карактеристики и начин на работа, Купувачот не може да се повлече од купувањето. Додатоци и припадоци (прирачници за употреба, ЦД-а, кабли, додатоци итн.) кои се во кутијата на стоките/производите се составен дел од производот и треба да се вратат сите заедно. 

Тек на трансакција 

По прифаќањето на условите опишани од Продавачот во понудата, Купувачот, за да ја купи стоката/производите, ќе пополни соодветен формулар достапен на веб- страницата на СУПЕР МАРТ и ќе го потврди својот избор и начин на плаќање. Сè што е потребно за трансакцијата е опишано во процесот на купување. 

Откако ќе се објави понуда на МП, купувачите може да му поставуваат прашања на продавачот во врска со оваа понуда или трансакцијата поврзана со понудата на следниов начин: 

Користејќи го соодветниот формулар „Прашајте го продавачот“ достапен во понудата. Користење на опцијата „Напиши порака“ достапна во поставките за сметката на продавачот. 

Кога Купувачот ќе ја избере стоката/производите и ќе плати за нив (го избира и начинот на плаќање „готовина“ или „картичка“), оваа информација автоматски ќе биде пренесена од СУПЕР МАРТ до продавачот. Обврска на продавачот е да ја спакува купената стока/производи и да стави фактура за стоката/производите, за да ја испрати до Купувачот. Курирот ќе го земе пакетот и ќе го однесе кај Купувачот. Доколку Купувачот ја избере опцијата „Готовина при испорака“, курирот ќе изврши наплата која ќе ја достави до СУПЕР МАРТ откако ќе ја прими уплатата од Купувачот, а СУПЕР МАРТ ќе му ја пренесе наплатата на Продавачот, како што е договорено во нивниот Договор. 

Договор склучен врз основ на понуда 

СУПЕР МАРТ не е странка во какви било договори за продажба на стоки/производи склучени меѓу Корисниците и не гарантира дека корисниците се овластени да склучуваат и да ги извршуваат таквите договори. СУПЕР МАРТ е само платформа за онлајн продажба дизајнирана да ги поврзе купувачите и продавачите. СУПЕР МАРТ може да отстрани корисник од платформата кога ќе забележи дека корисникот не е овластен да склучува или да извршува такви договори. 

Купувачот ќе склучи договор со продавачот, потврдувајќи го купувањето користејќи го копчето „купи сега“ или слично. 

Купувачот ќе плати за стоката/производите. Ненавременото плаќање на стоката/производите од страна на Купувачот ќе резултира со тоа што СУПЕР МАРТ автоматски ќе ја откаже трансакцијата, што нема да има никакво влијание врз граѓанскиот ефект на договорот за продажба склучен меѓу Корисниците и не ги ослободува од обврската да се изврши договорот доколку е возможно. 

Улогата на пазарот (МП) 

СУПЕР МАРТ е платформа за онлајн продажба и не е ниту може да се толкува како претставник на корисниците. Корисниците се лично одговорни за почитување на нивните законски обврски во договорите склучени меѓу нив, нивните обврски според овие Општи услови, како и нивните договорни обврски кон другата договорна страна во договор склучен преку СУПЕР МАРТ. 

СУПЕР МАРТ нема да биде одговорен за однесувањето на корисниците кон СУПЕР МАРТ и за несоодветното извршување или неисполнување на договорите поврзани со трансакцијата и предавање на стоката/производите, како и за последиците од дејствијата извршени од нив или од трети лица кои ги прекршуваат одредбите од овој документ. Конкретно, СУПЕР МАРТ нема да биде одговорен за квалитетот, безбедноста и законитоста на стоките/производите што се продаваат на МП (освен ако СУПЕР МАРТ е продавачот), способноста на продавачот да продава, солвентноста на купувачите и вистинитоста и точноста на податоците и други содржини обезбедени/поднесени од Корисниците на пазарот. 

Доколку понудата ги прекршува Општите услови или кои било важечки закони и прописи, СУПЕР МАРТ може: 

Да ја промени категоријата назначена од продавачот, во која е објавена понудата; 

Да затвори или избрише понуда од опција „купи сега“ или слично; сепак, договорите склучени меѓу Корисниците како дел од таквата понуда до таквото затворање ќе останат валидни; 

Одбивање да ја објавите Понудата (Продавачот ќе биде контактиран за да изврши измени во Понудата). 

СУПЕР МАРТ може, но не е обврзан да ја потврди усогласеноста на корисниците со Општите услови. Таквата проверка може да се изврши со проверка дали Корисниците ги почитуваат релевантните одредби од Општите услови. Проверката ќе се изврши особено, со воспоставување контакт со даден Корисник и снимање/документирање на тој контакт. 

Доколку некои активности на корисникот ги прекршуваат Општите услови, СУПЕР МАЕТ може: 

Да даде известување до Корисникот преку е-пошта; 

предупредување до Корисникот преку е-пошта. 

Освен ако не се случи суштинско прекршување на овие Општи услови од страна на корисникот, ќе биде применето само известување и предупредување до Корисникот, со кое истиот само се информира дека во случај на дополнително прекршување на одредбите од Општите услови, СУПЕР МАРТ може да ја суспендира сметката или да го ограничи пристапот на Корисникот до одредени услуги обезбедени во рамките на MП. Во случај на поголемо прекршување на Општите услови, СУПЕР МАРТ има право веднаш да ја суспендира сметката на корисникот или ограничување на пристапот до одредени услуги обезбедени во рамките на МП. 

Во случај на повторени или материјални прекршувања на Општите услови, сфатени како: 

неплаќање со некоја од понудените опции „готовина при испорака“ или „картичка“; 

Давање на лажни или нецелосни податоци од страна на Корисникот (на пр. Име/презиме, компанија, адреса) во поставките за корисничко име; 

Овозможување да се користи едно корисничкото име од страна на трети лица; 

Преземање дејствија за избегнување на плаќање на надоместоци или провизии за продажба што ги фактурира СУПЕР МАРТ; 

СУПЕР МАРТ во вакви околности и услови може: 

привремено да го ограничи пристапот на Корисникот до соодветните услуги обезбедени на МП, особено да ја ограничи функционалноста на корисничкото име на одреден или неопределен период; 

суспендира една, повеќе или сите сметки на корисникот на определен или неодреден период. 

СУПЕР МАРТ ќе го извести Корисникот за суспензијата на корисничкото име или ограничувањето на пристапот до одредени услуги преку е-пошта, наведувајќи ги причините за суспензијата или ограничувањето на пристапот до сметката/акаунтот/корисничкото име. 

Кога продавачот поставува фотографии на МП, продавачот мора да биде овластен да ја користи фотографијата (исто така и на профилот) и дека употребата на фотографијата на МП не ги нарушува правата на трети лица. Продавачот ќе биде одговорен за вистинитоста на претставувањето на фотографијата и ќе го смета МП за безопасен е-простор. СУПЕР МАРТ се ограничува од било одговорност што произлегува во врска со употребата на (профилната) фотографија од продавачот што е незаконско или ги нарушува правата на трети лица. 

Во случај на блокирање на корисничкото име, Корисникот може само да пристапи до базата и да ги користи оние функции кои овозможуваат плаќање на износите што се должат на СУПЕР МАРТ и финализирање на договорите склучени пред да се блокира корисничкото име. Корисникот не смее да користи други услуги обезбедени од МП. Корисникот чија сметка е блокирана или нејзината функционалност е ограничена не смее ниту да регистрира ново корисничко име, ниту да користи друго кориничко име без претходна согласност од СУПЕР МАРТ. 

  

Надоместоци и провизии за продажба 

Услугите обезбедени на платформата СУПЕР МАРТ за Продавачот ќе бидат услуги кои се плаќаат. На продавачот му се наплаќа месечна претплата и надоместок за упатување. Таквите износи ќе се наплатуваат на тековна основа и се регулираат со посебен Договор склучен меѓу СУПЕР МАРТ и Продавачот. 

Надоместоците и продажните провизии за услугите дадени на платформата СУПЕР МАРТ, Продавачот ги плаќа на СУПЕР МАРТ на наведената жиро сметка. Доколку продавачот продал стока на МП, одбитоците се прават од износот што треба да се префрли од сметка на СУПЕР МАРТ на банкарската сметка на продавачот наведена во посебен Договор. 

Забранети се какви било дејствија на корисникот кои имаат за цел или резултираат со избегнување плаќање на надоместоци или провизии за продажба (ако е применливо) фактурирани од СУПЕР МАРТ. 

СУПЕР МАРТ издава фактури за услугите дадени во согласност со податоците дадени во поставките на корисничкото име/акаунт на корисникот. 

Износите на надоместоците за соодветните услуги, условите за наплата, наплата и нивно подмирување како и условите за издавање и испраќање фактури се регулираат со посебен Договор склучен меѓу СУПЕР МАРТ и Продавачот. 

Други обврски на Корисниците 

Сите дејства на Корисниците на MП треба да се усогласат со Општите услови, добрата практика, позитивните законски прописи, вклучително и законите за заштита на потрошувачите. Корисникот не смее да презема дејствија што се во спротивност со Оптшите услови на СУПЕР МАРТ, добрата практика и позитивните законски прописи или какви било дејствија што негативно влијаат на безбедноста на работењето на MП или се штетни за другите корисници. 

Продавачот мора да го даде својот одговор и да приложи исцрпно објаснување за проблемот во рок од 48 часа од обвинувањето за какво било недолично однесување од страна на Купувачот, при што саботите, неделите и другите државни празници се исклучени од таквото време за одговор. 

Кога проблемот се однесува на неиспорачана стока/производи и истече рокот за нивна испорака, Продавачот е должен да го реши проблемот што го пријавил Купувачот во рок од 7 дена. Следното, особено, ќе се смета за решение на проблемот: 

објавување на бројот за следење на пакетот до Купувачот за да покаже дека испораката е во тек или дека пакетот е испорачан; или 

враќање на исплатениот износ на Купувачот и објавување на потврдата за враќање на средствата. 

Преземањето, симнувањето, снимањето или користењето на материјали достапни на МП на каков било начин (вклучувајќи податоци и други видови информации) ќе бара согласност од СУПЕР МАРТ и нема да прекршува ниту една одредба од овој и општо применливите одредби на законот и нема да ги нарушува интересите на МП. 

Забрането е користење на ботови и други ИТ или програмски алатки (вклучувајќи, но не ограничувајќи се на алатки за истражување, собирање или екстракција на податоци), вклучувајќи алатки кои: 

генерираат или може да генерираат зголемен сообраќај на MП, особено, така што ќе го помножи бројот на посети на MП сајтовите, предизвикувајќи преголем товар за ИТ системите, 

се малициозен софтвер (вклучувајќи вируси) или може да се користат за инфицирање на ИТ ресурсите или инфраструктурата на МП со малициозен софтвер (вклучувајќи вируси). 

СУПЕР МАРТ гарантира дека Купувачите ги добиваат следните информации: 

Продавачот ги добил паричните средства, со користење на еден од методите на плаќање достапни на платформата; 

Корисникот може да го следи пакетот што ги содржи стоките/производите, кои се испорачуваат како дел од услугите кои ги обезбедуваат превозниците и за неговите соодветни фази на испорака; 

за статусот на трансакцијата (во тек, подготвен за испорака, испорачан) каде што Продавачот ги користи за испорака услугите на превозникот. 

  

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Други услуги 

СУПЕР МАРТ може да им обезбеди на корисниците други услуги кои ја поддржуваат главната активност на МП или го олеснуваат користењето на услугите на МП од страна на корисниците, вклучително и финансирањето, обезбедувањето или рекламирањето на трансакциите, под условите наведени во одредбите и условите на таквите услуги, како и услуги кои вклучуваат посредување од страна на СУПЕР МАРТ во склучувањето на договори за давање услуги од трети лица. 

СУПЕР МАРТ може да им обезбеди на корисниците информации за услугите и понудите на услуги од трети лица добавувачи (на пример, кои нудат финансиски услуги, вклучително и осигурителни услуги), поедноставувајќи го користењето на услугите на МП од страна на корисниците, вклучително и финансирање, обезбедување или рекламирање на трансакции 

Лични и доверливи податоци 

Личните податоци обезбедени од Корисниците во одредени области ќе бидат обработени од СУПЕР МАРТ во согласност со позитивните законски прописи кои важат во оваа област. 

Личните податоци на корисниците може да им бидат откриени на други корисници само во случаите наведени овде, за цели поврзани со трансакциите и само до степен што е дозволен според важечкото законодавство за заштита на податоците во Р. Македонија. 

Корисникот нема да открива на трети страни какви било информации поврзани со други корисници добиени од платформата СУПЕР МАРТ, освен ако Корисникот не добил претходна согласност од Корисникот кој е предмет на обработка на податоци. Конкретно, употребата на таквите информации за комерцијални цели, особено за промовирање во каква било форма на активностите на кој било корисник извршени надвор од МП ќе биде забранета. 

Употребата на информациите за комерцијални цели за промовирање во каква било форма на активностите на кој било корисник извршени надвор од МП ќе биде забранета. Особено ќе се забрани следните активности: 

давање предлози за купување или продавање на стоката надвор од МП; 

додавање на содржина со информации за комерцијални активности извршени надвор од МП (на пр. летоци кои рекламираат онлајн продавница). 

  

Измени на правилата и условите на МП 

СУПЕР МАРТ може да ги измени Општите услови во следниве случаи: 

Измени на законските прописи кои имаат директно влијание врз содржината на Општите услови; 

Наметнување одредени обврски од страна на владините органи; 

Подобрување на работата на веб-страницата и услугата Корисник; 

Подобрување на заштитата на приватноста на корисниците; 

Измени на политиката за приватност; 

Спречување на злоупотреба; 

Технички и функционални промени; 

Промени во опсегот на обезбедените услуги, вклучително и воведување нови услуги. 

Таквата измена ќе стапи на сила во рокот наведен од страна на СУПЕР МАРТ, но не во рок пократок од 15 дена од моментот на известување на Корисниците за измените и ставање на располагање на изменетите Општи услови со објавување на веб страната и испраќање на истите на е-пошта дадена од страна на корисникот. Измените на Општите услови, кои се однесуваат само на продавачите, се испраќаат до корисниците кои продаваат стоки на MП. Доколку Корисникот не даде адреса (е-пошта), информациите за измените се испраќаат преку текстуална порака на контактниот број наведен при регистрацијата. 

СУПЕР МАРТ може да ги измени одредбите и условите без истек на 15 дена (рок наведен погоре), доколку измените се предмет на законски или регулаторни обврски. Корисникот кој не ги прифаќа изменетите Општи услови на СУПЕР МАРТ, истиот треба веднаш, најдоцна во рок од 15 дена од известувањето за таквите измени, да го извести СУПЕР МАРТ за раскинување на договорот со СУПЕР МАРТ. 

При првото најавување на СУПЕР МАРТ и по стапувањето во сила на измените, Корисникот ќе биде известен за таквата измена и за можноста истите да ги прифати. 

Раскинување на договор со СУПЕР МАРТ 

Корисникот може да започне со користење на Услугите на МП на датумот на завршената регистрација (одобрен корисничка сметка) за користење на услугите и ќе остане во сила на неодреден период, додека не ги прекине СУПЕР МАРТ или корисникот, како што е наведено подолу. Корисниците можат во секое време да ја прекинат употребата на која било Услуга, веднаш по известувањето испратено до СУПЕР МАРТ преку е-пошта. 

СУПЕР МАРТ може да го прекине користењето на Услугите на Корисниците со известување 30 дена однапред. СУПЕР МАРТ може веднаш да ја прекине употребата на Корисниците на која било услуга, доколку се утврди дека: 

(а) Корисникот ги прекршил Општите услови; 

(б) Корисничкото име регистрирано од страна на Корисникот било, или контролите идентификуваат дека може да се користи за измамнички или незаконски активности; (в) користењето на Услугите од страна на корисниците наштетило на МП или контролите идентификуваат дека може да им наштети на други продавачи, клиенти или легитимниот интерес на МП. 

СУПЕР МАРТ веднаш ќе го извести Корисникот за секое такво раскинување или суспендирање преку е-пошта или слични средства испратени до Корисникот поединечно, наведувајќи ја причината. Секое суспендирање ќе трае додека Корисникот не обезбеди задоволителен доказ дека Корисникот ја отстранил причината и ги имплементирал потребните промени, освен во случај на суспензија врз основа на условите утврдени под точка (б) или (в) погоре. 

Во овој случај, сите понуди на продавачот објавени досега ќе бидат отстранети. Доколку договорот е раскинат со одлука на СУПЕР МАРТ, Корисникот не може повторно да регистрира корисничко име без претходна согласност од СУПЕР МАРТ. При раскинување, Корисниците ќе останат одговорни за извршување на сите нивни обврски во врска со трансакциите склучени пред раскинувањето и за сите обврски што настанале пред или како резултат на раскинувањето на договорот. 

Постапка за поплаки 

Корисникот може да контактира со СУПЕР МАРТ во врска со услугите кои се обезбедуваат електронски подолу: 

писмено до СУПЕР МАРТ на адреса ул. Столтенбергова бр. 4, Комплекс Парк Резиденс, Скопје, Северна Македонија; 

во електронска форма (од, на пр., делот „започнете комуникација“ или 

„контактирајте не“, до кои може да се пристапи од главната страница на веб- страницата на MП) 

СУПЕР МАРТможе да контактира со корисникот: 

писмено на адресата за кореспонденција обезбедена од Корисникот; 

во електронска форма на адресата е-пошта обезбедена од Корисникот; 

телефонски на бројот за контакт обезбеден од Корисникот; 

со испраќање кратки текстуални пораки (SMS) на број обезбеден од Корисникот; 

други средства обезбедени од Корисникот. 

Може да се поднесе жалба до СУПЕР МАРТ во електронска форма на контактите дадени на веб-страницата supermart.mk. Жалбата треба да го содржи името под кое Корисникот дејствува на MP (најава), описот на проблемот и предложениот метод за постапување по жалбата. 

СУПЕР МАРТ не нуди гаранција за стоките/производите кои се продаваат на МП и не е одговорен за квалитетот на стоката или нивната усогласеност со условите на Понудата. Продавачот е одговорен за квалитетот на стоката и ако стоката е покриена со гаранција, тоа може да биде само гаранција понудена од продавачот или производителот на производот, а не од СУПЕР МАРТ. Бидејќи во некои случаи СУПЕР МАРТ е продавач на стоката, тогаш истиот е одговорен за овие стоки. 

Применливо право и спорови 

Договорот склучен меѓу Корисникот и СУПЕР МАРТ, кој се однесува на услугите што ги дава СУПЕР МАРТ, ќе се регулира со позитивните законски прописи (применливо право на Р.Македонија). 

Сите спорови меѓу СУПЕР МАРТ и корисникот кој не е потрошувач, а се однесуваат на СУПЕР МАРТ, вклучително и услугите што СУПЕР МАРТ ги дава на МП ќе ги решаваат судовите во Р.Македонија. 

Корисникот кој е потрошувач може да покрене вонсудска постапка за решавање на спор по жалба и да ги спроведе барањата пред Агенција за заштита на потрошувачите. 

Прилози 

Општите услови ги содржат следните додатоци кои го сочинуваат неговиот составен дел: 

Додаток бр. 2 - Политика за приватност 

Додаток бр. 3 – Список на забранети артикли 

  

Валидност 

Доколку некоја одредба од овој документ се смета за неважечка со правосилна и конечна судска одлука, преостанатите одредби остануваат во сила и дејство освен ако соодветните закони предвидуваат поинакво дејство. 

  

Јазични верзии на Општите услови на СУПЕР МАРТ 

Англискиот јазик ќе биде оригиналниот јазик на Општите услови, но истите се преведени на јазикот на секоја земја каде што работи СУПЕР МАРТ. Веб-страницата и 

целата комуникација на СУПЕР МАРТ со корисниците ќе биде на локални јазици, поточно на македонски јазик во согласност со важечкиот закон и превод на англиски јазик. 

SuperMart

Добредојде!

Сакаш да станеш дел од SuperMart семејството за прв да дознаеш за сите супер понуди и попусти? Внеси ја твојата e-mail адреса и работата е завршена.

Ти ветуваме дека нема да ти додеваме.
Можеш тука да ја провериш нашата
политика за приватност.