I. Општи податоци за операторот кој обработува лични податоци

Ве молиме внимателно да го прочитате овој документ, насловен како – Политиката за приватност и тоа пред да започнете со користење на услугите на web платформата www.supermart.mk.

Во процесот на купување на интернет платформата www.supermart.mk, согласни сте со оваа Политиката за приватност и воедно потврдувате дека сте ги прочитале, разбрале и прифатиле условите под кои ги обработуваме вашите лични податоци.

Друштво за трговија и услуги СУПЕР МАРТ ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Милан Марковиќ 21б, со ЕМБС 7698909 и ЕДБ 4080023617607, кое е регистрирано пред Централниот регистар на Р.С.Македонија во Регистарот на правни лица на ден 26.09.2023 година, со регистрирана шифра на дејност – 47.91 – Трговија на мало преку пошта и интернет (во натамошниот текст: „СУПЕР МАРТ“ или „платформа“), ја почитува и заштитува физичката приватност на секое лице (корисници на платформата, потенцијални корисници, претставници на продавачи или други лица – во натамошниот текст колективно: „Лице“) чии лични податоци ги собира и обработува (во натамошниот текст: „Лични податоци“).

Собирањето, обработката и чувањето на личните податоци СУПЕР МАРТ го врши во согласност со Законот за заштита на личните податоци („Службен весник на Република Северна Македонија“, бр. 42/20 и 294/21) (во натамошниот текст: „Закон“).

Приватноста е важна за секој поединец, па со цел да ја заштитиме приватноста на лицето чии лични податоци ги собираме, со оваа Политика за приватност се дефинира чии лични податоци ги собираме, на кој начин, за каква цел ние го обработуваме, како го заштитуваме, колку долго ги чуваме и кои се вашите права во однос на вашите лични податоци. Во овој поглед, Политиката за приватност ги опишува нашите практики во врска со собирањето на лични податоци, без разлика дали ги собираме директно од вас, од страна на трети лица, за време на вашата посета на платформата, преку вашата писмена или усна комуникација со нас или од други извори. Во склучај на потреба и асистенција во врска со зашититата на личните податоци, можете да нè контакрате на e-mail: [email protected] или со испраќање електронско барање до нашиот офицер за заштита на лични податоци на email: [email protected]

II. Основни поими

„Личен податок“ е секоја информација која се однесува на идентификувано физичко лице или физичко лице кое може да се идентификува (субјект на лични податоци), а физичко лице кое може да се идентификува е лице чиј идентитет може да се утврди директно или индиректно, посебно врз основа на идентификатор како што се име и презиме, матичен број на граѓанинот, податоци за локација, идентификатор преку интернет, или врз основа на едно или повеќе обележја специфични за неговиот физички, физиолошки, генетски, ментален, економски, културен или социјален идентитет на тоа физичко лице;

„Обработка на личните податоци“ е секоја операција или збир на операции кои се извршуваат врз личните податоци, или група на лични податоци, автоматски или на друг начин, како што се: собирање, евидентирање, организирање, структурирање, чување, приспособување или промена, повлекување, консултирање, увид, употреба, откривање преку пренесување, објавување или на друг начин правење достапни, усогласување или комбинирање, ограничување, бришење или уништување;

„Контролор“ е физичко или правно лице, орган на државната власт, државен орган или правно лице основано од државата за вршење на јавни овластувања, агенција или друго тело, кое самостојно или заедно со други ги утврдува целите и начинот на обработка на личните податоци, а кога целите и начинот на обработка на личните податоци се утврдени со закон, со истиот закон се определуваат контролорот или посебните критериуми за негово определување;

„Обработувач на збирка на лични податоци“е физичко или правно лице, орган на државната власт, државен орган или правно лице основано од државата за вршење на јавни овластувања, агенција или друго тело кое ги обработува личните податоци во име на контролорот;

„Корисник“е физичко или правно лице, орган на државната власт, државен орган или правно лице основано од државата за вршење на јавни овластувања, агенција или друго тело на кое му се откриваат личните податоци без разлика дали е тоа трето лице или не. Меѓутоа, органите на државната власт и државните органи на кои им се откриваат личните податоци во рамките на посебна истрага во согласност со закон, не се сметаат за корисници, при што обработката на овие податоци од овие органи мора да биде во согласност со важечките правила за заштита на личните податоци според целите на таа обработка;

„Согласност“ на субјектот на лични податоци е секоја слободно дадена, конкретна, информирана и недвосмислена изјавена волја на субјектот на личните податоци, преку изјава или јасно потврдено дејствие, а со кои се изразува согласност за обработка на неговите лични податоци;

„Нарушување на безбедност на личните податоци“ е секое нарушување на безбедноста, што доведува до случајно или незаконско уништување, губење, менување, неовластено откривање или пристап до личните податоци кои се пренесуваат, чуваат или на друг начин се обработуваат;

„Посебни категории на лични податоци“ се лични податоци кои откриваат расно или етничко потекло, политички ставови, верски или филозофски убедувања или членство во синдикални организации, како и генетски податоци, биометриски податоци, податоци што се однесуваат на здравјето или податоци за сексуалниот живот или сексуалната ориентација на физичкото лице;

Личните податоци не се собираат и обработуваат од наша страна во посебни категории, освен ако истите не се доброволно достапни или ако тоа се бара со важечките прописи.

Лични податоци за деца“се однесува на лица на возраст под 14 години.

Лични податоци од деца не се собираат од наша страна. Лични податоци на лица над

15 години се собираат само заради користење на услугите на информатичкото општество, во согласност со член 12 од Законот за заштита на лични податоци.

III. Принципи на обработка на лични податоци

Во секое време, при собирање, обработка и складирање на вашите лични податоци, ние постапуваме на следниов начин:

 

  • Личните податоци ќе се обработуваат согласно со закон, во доволна мера и на транспарентен начин во однос на субјектот на личните податоци („законитост, правичност и транспарентност“),
   • Личните податоци ќе се собираат за конкретни, јасни и легитимни цели определени во оваа Политика за приватност и нема да се обработуваат на начин што не е во согласност со тие цели. Натамошната обработка за цели на архивирање од јавен интерес, за научни или историски истражувања или за статистички цели, во согласност со членот 86 став (1) од Законот, нема да се смета дека не е во согласност со првичните цели за кои се собрани личните податоци („ограничување на целите“),
   • Личните податоци ќе бидат соодветни, релевантни и ограничени на она што е неопходно во однос на целите заради кои се обработуваат („минимален обем на податоци“),
   • Личните податоци ќе бидат точни и каде што е потребно ажурирани, при што ќе ги преземеме сите соодветни мерки за навремено бришење или корегирање на податоците што се неточни или нецелосни, имајќи ги предвид целите заради кои биле обработени („точност“),
   • Личните податоци ќе се чуват во форма која овозможува идентификација на субјектите на личните податоци, не подолго од она што е потребно за целите поради кои се обработуваат личните податоци. Личните податоци може да се чуваат подолго од нивниот рок на чување ако се обработуваат само за целите на архивирање од јавен интерес, за научни или историски истражувања или за статистички цели во согласност со членот 86 став (1) од Законот, а со применување на соодветни технички и организациски мерки согласно со Законот, заради заштита на правата и слободите на субјектот на личните податоци („ограничување на рокот на чување“),

    

    • Личните податоци ќе се обработуваат на начин кој обезбедува соодветно ниво на безбедност на личните податоци, вклучувајќи заштита од неовластена или незаконска обработка, како и нивно случајно губење, уништување или оштетување, со примена на соодветни технички или организациски мерки („интегритет и доверливост“).

IV. Кои лични податоци ги собира и обработува СУПЕР МАРТ во твое име

Личните податоци кои ги собираме, обработуваме и складираме се како што следува:

 

  • Име и презиме;

  • пол;

  • адреса на живеење/адреса за испорака на производите и достава на фактури (улица и број, поштенски број и место);

  • адресата од која се подига производот (во случај на враќање на производот);

  • Датум и место на раѓање;

  • Е-mail адреса;

  • број на мобилен/фиксен број;

  • број на тековна сметка (во случај на враќање на производ, кога се врши поврат на тековната сметка);

 

  • гласовни снимки кога зборуваш со нашите вработени;

  • други лични податоци наведени во Политиката за колачиња достапни на платформата.

V.  Начин на собирање лични податоци

Личните податоци се собираат директно од вас, како субјект на лични податоци или од други лица.

V.1 Директно собирање на лични податоци од Субјектот на лични податоци

 

  1. При купување на производи

При склучување договор за купопродажба на производи со трговец, како и за потребите на склучувањето и извршувањето на договорот (вклучувајќи испорака на производи, испорака на спецификации за нарачка, потврди за купени производи, како и други документи поврзани со купопродажниот договор), испорака на известување дека пратката е подготвена за испраќање, односно подигнување на одредена адреса/локација, достава на гарантeн лист, итн.), должни сте да ни ги доставувате следниве лични податоци, кои податоци ги внесувате при купување на производот: име и презиме, пол, адреса на живеење/адреса за испорака на стоката (улица, број на куќа, број на стан, град, поштенски број), број на мобилен телефон/број на фиксна и e-mail адреса).

Како посредници во договорните односи меѓу вас и трговецот, препраќаме одредени лични податоци до трговецот (име и презиме, адреса за испорака на производот, мобилен/фиксен телефонски број, додека e-mail адресата му ја откриваме на трговецот само во случај потрошувачот да го побара тоа и доколку тоа е неопходно за остварување на правата на потрошувачот во постапката за приговор и сл.), и на овој начин посредуваме во склучувањето и извршувањето на договорот за купопродажба на производи помеѓу вас и конкретниот трговец. Дополнително, откриваме одредени лични податоци (име, презиме, пол, адреса на живеење) на Банката (се работи за давател на платежни услуги кој врз основа на договорот со Платформата обезбедува услуги во процесот на плаќање на Платформата и реализација на платежни трансакции: Комерцијална банка АД Скопје, Шпаркасе банка АД Скопје) заради реализација на платежни трансакции, како и рефундирање средства на потрошувачот. Со прифаќање на оваа Политика за приватност, потрошувачот се согласува дека наведените лични податоци ќе бидат доставени до Банката, која може да обработува лични податоци исклучиво заради извршување на платежни трансакции и враќање на средства на потрошувачот, а заради исполнување на законските и други прописи, особено оние кои ја регулираат дејноста на давателите на платежни услуги, што вклучува обврска за известување до државни органи, проверка на клиентите од аспект на спречување на перење пари и финансирање тероризам и управување со ризик. На курирските служби им откриваме и одредени лични податоци (име и презиме, адреса за испорака/примање на производот, мобилен/фиксен телефонски број), за да овозможиме реализација на склучениот договор за купопродажба на производи или остварување на твооите законски права (право на повлекување од договорот и враќање на производот, остварување на права врз основа на прифатен приговор и сл.).

Во случај производот да биде испорачан на адреса која е различна од вашата, ве замолуваме да ни доставите Лични податоци за лицето на кое му се доставува

производот: име и презиме, адреса (ул. број на куќа, број на стан, град, поштенски број), број на мобилен/фиксен број). Наведените лични податоци, за наведената цел се складираат во нашата база, додека не ја отповикате согласноста и во секој случај ќе бидат избришани по пет години од вашата последна активност на нашата платформа или мобилна апликација (повеќе за Согласноста и како да се отповика во остатокот од ова Политика за приватност).

Во случај да не ни ги дадете наведените Лични податоци, нема да можеме да го овозможиме склучувањето и извршувањето на договорот за купопродажба на производи со трговецот, кој вклучува издавање потребна документација согласно позитивните прописи од областа на готовинските плаќања, а во врска со извршениот промет на стоки и услуги.

Целта заради која ги обработуваме горенаведените Лични податоци е посредување при склучување и извршување на договорот за купопродажба на производи со трговецот.

Наведените лични податоци се чуваат во базата на податоци на СУПЕР МАРТ пет години од вашата последна активност на платформата, како и издадената потребна документација согласно позитивните прописи од областа на готовинските плаќања, а во врска со извршениот промет на стоки и услуги, кои може да ги содржат вашите лични податоци. Личните податоци се чуваат во базата на податоци на трговецот, банката и курирската служба во согласност со нивните политики за приватност.

V.2 Имајте предвид дека бројот на платежната картичка и бројот CVV2 или CVC не се обработени од СУПЕР МАРТ во ниту еден случај.

Кога ја регистрирате вашата сметка/корисничко име на платформата (или мобилна апликација)

Преку регистрирање на вашата сметка/корисничко име на нашата платформа (или мобилна апликација), можете да го започнете процесот на регистрација и да ја креирате вашата сметка/корисничко име. За да ја регистрирате својата лична сметка/корисничко име, потребно е да го пополните Формуларот за регистрација, кој е достапен на нашата платформа (или мобилна апликација). Личните податоци што ги обработуваме во овој случај се: име и презиме, пол, e-mail адреса и бројот на мобилен телефон.

Доколку ја изберете опцијата за внесување и зачувување на лични податоци кои се неопходни за склучување и извршување на договор за купување на производи, во тој случај податоците ќе се собираат и обработуваат во согласност со точка 1 од овој дел од Политиката за приватност.

Името, презимето, полот и e-mail адреса, како лични податоци, кои треба да се откријат за целите на регистрирање на вашата сметка/корисничко име на нашата платформа, односно мобилна апликација, се неопходни и ќе ги користиме исклучиво за да регистрираме ваша сметка/корисничко име и да воспоставиме комуникација заради регистрирање на истата, додека e-mail адресата можеме да ја користиме и за целите на испраќање известувања за најновите производи, попусти, промоци (директен маркетинг), доколку ни го дозволите тоа, односно имаме изречна согласност од субјектот за тоа. За целите на испраќање известувања за најновите производи, попусти и промоции, заради испраќање подароци (ваучери), не сте обврзани да ни ја откриете вашата e-mail адреса како личен податок, што ги прави предметните лични податоци опционални за наведените цели (доволно е да не го

прифатите полето за избор до кое е означено следново: „Сакам да добивам известувања за најновите производи, попусти, промоции и подароци (ваучери).“ На овој начин ние ќе знаеме дека не сте ни дале согласност за обработка на лични податоци – e-mail адреса за целите на испраќање известувања за најновите производи, попусти, промоци (директен маркетинг) и за испраќање подароци (ваучери) до вас. Не сте обврзани да ни дозволите да го користиме вашиот e-mail за целите на испраќање известувања за најновите производи, попусти и промоции (директен маркетинг), односно за целите на испраќање подароци (ваучери), додека тоа е за целите на регистрација на сметката/корисничкото име (освен бројот на мобилниот телефон, кој податок не се ни открива во таа прилика).

Опционален личен податок е и датумот за раѓање. Доколку ни откриете такви информации, ќе сметаме дека сте ни дале согласност да ви испратиме роденденска честитка.

Формуларот за регистрација содржи известување кои лични податоци се неопходни (име и презиме, пол и e-mail адреса) и кои лични податоци можете да ни ги откриете, или кои се опционални – e-mail адреса – заради информирање за најнови производи, попусти и промоции, односно испраќање подароци (ваучер); датум на раѓање – за испраќање роденденски честитки, доколку сакате.

Доколку не ни ги дадете неопходните Лични податоци, нема да можеме да ја регистрираме вашата сметка/корисничко име.

Целта за која ги обработуваме потребните лични податоци е за да ја регистрираме вашата сметка на платформата или мобилната апликација и да обезбедиме соодветна помош во однос на вашата сметка.

Целта за која обработуваме опционални лични податоци е да испраќаме известувања за понуди, новости, дополнителни информации, тековни работи, настани и промоции кои ги организираме, програми за лојалност, испраќање роденденски честитки, испраќање подароци (ваучери).

Личните податоци се чуваат во нашата база на податоци две години од вашата последна активност на личната сметка/корисничко име, додека опционалните лични податоци се чуваат додека не се отповика со ваша согласност, а во секој случај тие се бришат по пет години од вашата последна активност на личната сметка.

V.3 Кога ги остварувате законските права (право на повлекување од договорот и враќање на производот, право на поднесување приговори, право на откажување на нарачката итн.)

Согласно Законот за облигационите односи и Законот за заштита на потрошувачите, во случај на склучување на договор за продажба на производи со трговец, имате различни законски права (право на откажување од договорот, право на поднесување приговор и сл.) Со цел да овозможиме да ги остварите вашите права, без разлика дали сте ја регистрирале својата лична сметка/корисничко име на нашата платформа или не, треба да ги откриеме вашите лични податоци, меѓу кои: име и презиме; пол; број на мобилен/фиксен број; адреса на живеење/адреса од која се подигнува производот (улица и број, поштенски број и место), e-mail адреса, како и број на вашата тековна сметка. Ќе му го откриеме бројот на вашата тековна сметка на трговецот, заради враќање на средствата, како и вашето име, презиме и адреса.

Горенаведените лични податоци што ни ги откривате заради остварување на законските права, ќе му бидат откриени на трговецот со цел да постапи по вашето

барање (e-mail адресата му ја откриваме на трговецот само во случај потрошувачот да го побара тоа и ако потребно е остварување на правата на потрошувачот во постапката за приговор и сл.)

Целта поради која ги обработуваме горенаведените Лични податоци е да овозможиме остварување на вашите законски права (право да се повлечете од договорот, право да поднесете жалба итн.) и да ве известиме дека го добивме вашето барање поврзано со остварување на вашите законски права, што често вклучува враќање на стоката, односно враќање на платената цена.

Во случај да не ни ги дадете потребните наведени Лични податоци, нема да можеме да ви овозможиме да ги остварите законските права.

Со цел да ги остварите законските права (на пр. повлекување од договорот и враќање на производот), ние откриваме одредени Лични податоци на курирските служби (име и презиме, адреса за испорака/прибирање на производи, мобилен/фиксен телефонски број).

Горенаведените лични податоци се чуваат во нашата база на податоци две години од остварувањето на вашето законско право.

V.4 Директен маркетинг (по пат на е-mail и/или по пат на телефонски пораки, како што се СМС пораките, пораки на whatsapp, viber)

Директниот маркетинг е начин да ги споделиме нашите промоции, акции, новитети, попусти, дополнителни информации, тековни работи, настани и промоции што ги организираме, програми за лојалност, учество во наградни игри, како и за испраќање подароци (ваучери) и слично, за што вие ни давате посебна согласност за да ја собереме и обработиме вашата e-mail адреса како и телефонскиот број (лични податоци) за целите на испраќање на промотивен материјал. Целта на обработката на горенаведените Лични податоци е директен маркетинг односно испраќање известувања го вас. Наведените лични податоци се чуваат во нашата база на податоци додека не ја отповикате вашата согласност, а во секој случај се бришат по пет години од вашата последна активност на нашата платформа или мобилна апликација. Можете да ја отповикате вашата согласност во секое време со отповикување на согласноста на e-mail-от што ви пристигна од нас, што ви овозможува да ја отповикате својата дадена согласност (отштиклирај го полето за избор). Повеќе за отповикувањето во делот VII со наслов Правна основа за обработка на лични податоци. Во секој случај, нашиот деловен партнер не смее да ги користи вашите лични податоци за други цели (ако се користат за други цели, тие ќе се сметаат за независни контролори).

V.5 Вклучување во СУПЕР МАРТ

Во случај да сакате да се вклучите на СУПЕР МАРТ/supermart.mk ќе треба да се регистрирате, а во тој случај ни ги откривате следните Лични податоци: име и презиме, пол и e-mail (види повеќе за ова во точка 2) При регистрирање на вашата сметка/корисничко име на нашата платформа, како и зачувување на платежната картичка на вашата сметка. Имајте предвид дека бројот на платежната картичка и бројот CVV2 или CVC не се складирани или обработени од СУПЕР МАРТ.

Целта за која ги обработуваме наведените Лични податоци е да овозможиме вклучување во СУПЕР МАРТ (исполнување на договорните обврски) и сите поволности кои ги нудиме. Исто така, ќе ја користиме e-mail адресата за испраќање

известувања за вестите на СУПЕР МАРТ (директен маркетинг), доколку ни дадете согласност за оваа намена.

Горенаведените лични податоци се чуваат во нашата база на податоци се додека сте вклучени на СУПЕР МАРТ, додека e-mail адресата што ја обработуваме со цел да испраќаме известувања во врска со новостите за пакетот СУПЕР МАРТ (директен маркетинг) ја чуваме додека не ја повлечете вашата согласност (а најдоцна додека сте вклучени во СУПЕР МАРТ). Можете да ја отповикате вашата согласност во секое време со отповикување на согласноста на e-mail-от што го добивате од нас, што ви овозможува да ја отповикате вашата согласност (отштиклирајте го полето за избор). Во секој случај, освен ако не ја отповикате согласноста, e-mail адресата се брише по пет години од вашата последна активност на личната сметка/корисничко име. Повеќе за отповикувањето во делот VII со наслов Правна основа за обработка на лични податоци.

V.6 При контактирање на нашите вработени

Контактирање по телефон, по e-mail пат, во делот „Контактирај не“ или на социјалните мрежи (Facebook/Instagram итн.)

Кога контактирате со нашите вработени (по телефон, по e-mail или преку социјалните мрежи) со цел да ви биде одговорено на различни прашања поврзани со производите кои се нудат на нашата платформа, да го проверите статусот на пратката, да обезбедите помош во функционирањето на самата платформа или за каков било проблем или дилеми што ги имате (на пример, одложување на рокот за испорака на пратката, со цел да ги остварите вашите законски права дефинирани во точка 3) од оваа Политика за приватност, информации за адресата на испорака на производ во случај на враќање на производот итн.), му давате согласност на СУПЕР МАРТ да ги собере следните Лични податоци (во зависност од причината за контактирање): име и презиме, пол, e-mail, адреса, број на мобилен телефон/број на фиксна телефонија, живеалиште адреса/адреса за испорака на производи.

Целта на обработката на горенаведените лични податоци е да се воспостави комуникација за да се одговори на вашите барања или да се прецизира вашето барање, односно да се провери статусот на пратката, да се обезбеди помош при активирање и функционирање на самата платформа, т.е. одговори на сите ваши дилеми и барања (на пример, поместување на рокот за испорака, со цел да ги остварите вашите законски права дефинирани во точка 3) од оваа Политика за приватност, информации за адресата за испорака на производот во случај на враќање на производот и сл.)

Дополнително, во случај да склучите договор за купување на производи со трговец преку нашите вработени, ве замолуваме да ги контактирате нашите вработени по телефонски пат. По тој повод, ги обработуваме сите горенаведени Лични податоци, заради склучување и извршување на договор за купопродажба на производи со трговецот. Целта на обработката на горенаведените Лични податоци е токму склучувањето и извршувањето на горенаведениот договор.

Обезбедувањето на горенаведените лични податоци е неопходен услов за воспоставување комуникација помеѓу вас и СУПЕР МАРТ, односно за склучување на договор за продажба со трговецот во ваше име и за ваша сметка. Во спротивно, нема да можеме да одговориме на вашето прашање, барање (вклучувајќи го склучувањето и извршувањето на договорот).

Со цел да го подобриме функционирањето на нашата платформа и нашата услуга, како и да докажеме дека е склучен договор за купопродажба на производи со трговецот од ваше име и за ваша сметка, го снимаме вашиот повик, т.е. вашиот глас кога разговарате со нашите вработени, во тој случај вашиот глас претставува Личен податок што го собираме, обработуваме и складираме.

Горенаведените лични податоци се чуваат во нашата база на податоци додека не ја отповикате вашата согласност, т.е. најдоцна пет години од вашата последна активност на нашата платформа (кога основата на обработката е вашата согласност) или пет години од вашата последна активност на платформата (кога основата на обработката е склучување и извршување на договор за купопродажба на производи со трговец од ваше име и за ваша сметка).

V.7 Кога регистрирате сметка на трговец (од вас лично или од нашите работени)

Соработката со нас е возможна доколку се регистрирате како трговец, со сметка/корисничко име на трговец, при што се согласувате да ги направите вашите производи достапни на нашата платформа. Потребно е да го пополните Формуларот за регистрација на трговец, кој е достапен на нашата платформа под името – Продавач. Без оглед на тоа што може да се регистрираат само правни лица и/или претприемачи како трговци, податоците на лицата за контакт/застапници по закон ги обработуваме заради регистрација на продавницата, односно воспоставување соработка и остварување телефонска комуникација и преку e-mail. Личните податоци на лицата за контакт/застапници по закон кои ги обработуваме во тој случај се следните: име и презиме, пол, назив на позиција, e-mail адреса и број на мобилен/фиксен телефон.

Во случај да не ни ги дадете наведените Лични податоци, нема да можеме да ја регистрираме сметката или продавницата на продавачот, а со тоа да започнеме со соработка. Правен основ за обработка на наведените лични податоци е остварувањето на договорот за посредување помеѓу трговецот и нас.

Целта за која се собираат личните податоци на лицето за контакт/ застапник по закон на трговецот е регистрација на продавницата на трговецот на платформата, односно остварување на телефонска и e-mail комуникација, сѐ во согласност со договорот за посредување склучен меѓу трговецот и нас.

Личните податоци на лицето за контакт/застапник по закон на трговецот ќе ги чуваме во нашата база на податоци две години од последната активност на продавачот на нашата платформа, по што ќе ги избришеме.

Доколку сакате да ја обработиме e-mail адресата на лицето за контакт/правниот застапник со цел одржување на комуникација, испраќање специјални понуди, директен маркетинг, покани за настани, означете го соодветното поле. Ако штиклирате, ќе сметаме дека имаме согласност да ја обработиме e-mail адресата за наведените цели. Во тој случај, ќе ги чуваме личните податоци – e-mail адресата до повлекување на согласноста, односно најдоцна пет години од вашата последна активност на нашата платформа.

V.8 При пријавување на оглас за вработување и испраќање на биографија (CV)

Во случај да се пријавите на некој од објавените огласи за вработување во СУПЕР МАРТ, или за практикантска работа, преку испраќање на вашето CV ќе сметаме дека

сте ни дале согласност да ги обработиме доставените лични податоци за целите на евентуален ангажман и контакт во врска со евентуален ангажман.

Дополнително, доколку сметаме дека вашето CV е соодветно за работната позиција, односно ангажман во една од компаниите поврзани со нас, а од вас сме добиле изрична согласно за тоа, можно е вашето CV да го препратиме до нашите поврзани лица на територијата на Република Северна Македонија, кои ќе го користат вашето CV исклучиво за целите на можен ангажман и контактирање во врска со можен ангажман. Вашата согласност можете да ја отповикате во секое време со испраќање електронско барање на e-mail [email protected] или со испраќање електронско барање  до  нашиот  офицер  за  заштита  на  лични  податоци  на  e- mail: [email protected]

Повеќе за ова во Дел VII од оваа Политика за приватност. Доколку не ја повлечете согласноста, личните податоци што ги наведувате во вашата работна биографија ќе ги чуваме во нашата база на податоци во период од пет години од датумот на прием на вашето CV, по што ќе ги избришеме. Отповикувањето на согласноста не влијае на прифатливоста на обработката врз основа на согласност пред отповикувањето.

V.9 За време на посета на нашата платформа

За време на ваша посета на нашата платформа, во одредени случаи, ги собираме и обработуваме вашите лични податоци преку колачиња. Од друга страна, има колачиња кои не ги собираат вашите лични податоци. За да дознаеш повеќе детали за горенаведеното, посети ја нашата Политика за колачиња.

V.10 Лични податоци доставени од други лица

Во некои случаи може да дадете лични податоци на трети лица, на пр. за испорака на купените производи на адреса на живеалиште на трето лице, или за испорака на промотивна понуда за која мислите дека може да биде интересна за некого што го познавате, а во тој случај ќе сметаме дека вие сте овластен од такво лице за такво дејствие, односно ќе сметаме дека имате согласност за такво дејствие и во никој случај нема да сносиме одговорност за обработката на Личните податоци на трето лице.

V.11 Најави на социјални мрежи

Вашите податоци можат да бидат откриени преку Facebook или Google, во согласност со условите за користење и политиките за приватност од страна на трети лица, а тие лица да ги пренесат личните податоци во структурирана, вообичаено користена и електронски читлива форма на нов оператор, т.е.СУПЕР МАРТ. Бидејќи тој пренос е направен од страна на трети лица, во согласност со нивните услови за користење и политики за приватност, ќе сметаме дека сте дале согласност на тие лица да ни ги пренесат личните податоци. Така, ние нема да бидеме одговорни за обработка на личните податоци што ни се пренесени од страна на третите лица (Фејсбук или Google). Од моментот кога ќе добиеме податоци од тие лица, ние ќе се сметаме за контролор и ние сме единствено одговорни за понатамошната обработка на Личните податоци.

Личниот податок што ни се пренесуваат од Facebook и Google, во согласност со нивните услови за користење и политики за приватност, е следниот: e-mail адреса. Целта за која ги обработуваме наведените лични податоци е да ја регистрираме вашата сметка/корисничко на платформата.

Наведените лични податоци ќе се чуваат во нашата база на податоци додека не ја отповикате согласноста, а доколку не ја отповикате согласноста, тие ќе бидат избришани по пет години од вашата последна активност на сметката/корисничкото име.

VI. Цел на собирање и обработка на лични податоци

Целта на собирањето лични податоци е:

 

  • склучување и извршување на договори за купопродажба на производи;

  • извршување на платежни трансакции;

  • почитување на законските обврски на Друштвото/трговецот, односно заради остварување на законски права (право на повлекување од договорот, право на приговор, право на откажување на нарачката итн.);

  • регистрација на вапа сметка/кориничко име на нашата платформа;

  • одговарање на прашања или различни барања;

  • подобрување на функционирањето на нашата платформа и нашата услуга;

  • испраќање известувања за директен маркетинг односно специјални и персонализирани понуди, новости, актуелни настани, новости и настани кои ги организираме, промоции, програми за лојалност, учество во наградни игри, испраќање роденденски честитки, подароци (ваучер);

  • овозможување користење на пакети на СУПЕР МАРТ;

  • регистрација на продавница на трговецот;

  • e-mail и телефонска комуникација со трговецот, по регистрацијата во продавницата;

  • можен работен ангажман и контактирање во врска со можен работен ангажман (вклучувајќи и одржување на пракса);

  • други цели дефинирани во Политиката за колачиња.

VII. Правна основа за обработка на лични податоци

Во согласност со принципот на законитост, ние ги обработуваме вашите лични податоци врз основа на различни основи пропишани со закон, како што е следново:

· Ваша согласност

Вашите лични податоци добиени врз основа на согласност ќе се обработуваат и чуваат во нашата база на податоци се додека постои вашата согласност, односно додека вашата согласност не биде повлечена. Можете да ја повлечете вашата согласност за собирање, обработка и употреба на лични податоци во секое време со отповикување на согласноста на e-mail-от што го добивате од нас, што ви овозможува да ја отповикте својата дадена согласност (отштиклирајте го полето за избор), како и со електронско барање на e-mail: [email protected] или со испраќање електронско барање  до  нашиот  офицер  за  заштита  на  лични  податоци  на  e- mail: [email protected]

Oтповикувањето на согласноста не влијае на дозволеноста на обработка на Личните податоци врз основа на вашата согласност пред отповикувањето.

· Извршување на договорните обврски

СУПЕР МАРТ собира лични податоци кои се неопходни за склучување и извршување на договорот за продажба меѓу вас и трговецот (вклучувајќи издавање сметки) и исполнување на преддоговорните обврски, во кој случај имаме основа за собирање,

обработка и складирање на вашите Лични податоци. Ги исполнуваме нашите договорни обврски кон трговците или корисниците на СУПЕР МАРТ.

· Исполнување на законските обврски согласно одредбите од Законот за заштита на потрошувачите и Законот за облигационите односи

До степен до кој обработката на вашите лични податоци е неопходна за исполнување на законските обврски на компанијата/трговецот, односно обврските дефинирани со различни закони, основата за обработката на вашите лични податоци е релевантната правна регулатива (на пр. Законот за заштита на потрошувачите).

VIII. Обработувачи и трети лица

СУПЕР МАРТ ги открива личните податоци на одредени обработувачи, т.е. лица од трети страни: нашите поврзани страни на територијата на Република Северна Македонија, нашите вработени, трговците чии производи сте ги купилр на нашата платформа, маркетинг компании, компании за комуникациски услуги или компании за истражување на пазарот или задоволството на клиентите, даватели на ИТ услуги, државни органи. За да овозможиме функционирање на платформата, ангажираме други компании и поединци да извршуваат задачи во наше име и за наша сметка (испорака на пакети преку курир или превозник или испорака на пакети до трговци кои имаат продавница во близина на местото на испорака, испраќање пошта и e-mail, отстранување податоци што се повторуваат на списоците на потрошувачи, обезбедување помош за маркетинг, центар за повици, водење евиденција на курири и следење на пратки, плаќање за купени производи/услуги со картичка, користење на услугите на давател на платежна услуга (Банка, испорака на ваучери). Наведените трети лица имаат пристап до Личните податоци потребни за извршување на задачи за кои се ангажирани, но не смеат да ги користат за други цели (ако ги користат за други цели, ќе се сметаат за независни контролори).

Друштвото нема да ги стави вашите лични податоци достапни на други обработувачи, односно трети лица, освен во случаите наведени во оваа Политика за приватност.

IX. Период на чување на личните податоци

Податоците кои СУПЕР МАРТ ги собира врз основа на законот како правен основ, е должно да ги чува онолку долго колку што е определено со конкретен закон или друг позитивен пропис (две години од денот на остварувањето на твоите законски права, т.е. пет години од издавањето на фактурата).

Податоците кои ги собира СУПЕР МАРТ врз основа на договорниот однос ќе ги чува се додека сте корисник на платформата, односно пет години од последната активност на потрошувачот на нашата платформа.

Податоците обработени исклучиво врз основа на ваша согласност се чуваат додека согласноста не биде отповикана, односно пет години од вашата последна активност на нашата платформа (податоците од CV-то пет години од датумот на испраќање).

X. Права на лица во врска со обработката на лични податоци

Покрај правата веќе споменати во оваа Политика за приватност, како и другите права предвидени со Закон и други прописи во согласност со Законот, Лицето на кое се однесуваат личните податоци има право:

X.1 да побара информации дали СУПЕР МАРТ ги обработува неговите/нејзините лични податоци и да побара пристап до тие податоци

На барање на Лицето, ќе обезбедиме информации за Личните податоци на лицето обработени од нас или нашите обработувачи, во согласност со нашите упатства, за целта на обработката на личните податоци, правната основа и времетраењето на обработката, името и адресата на обработувачот и неговите активности поврзани со обработката, околностите и влијанието врз повредата на личните податоци, како и мерките преземени за нивно отстранување, а во случај на пренос на податоци, информации за правната основа на таквиот пренос и примачот.

Ќе ви доставиме писмено изјаснување во најбрз можен рок по вашето поднесување на барањето, а најдоцна во рок од 15 дена од денот на приемот на барањето. Писменото изјаснување ќе биде дадено бесплатно, освен ако барањето е очигледно неосновано или претерано, а особено ако често се повторува. Во тој случај, може да ги наплатиме потребните административни трошоци за обезбедување писмено изјаснување или обработка на барањето, или може да одбиеме да го обработиме барањето.

Ние сме должни да му обезбедиме на лицето на кое се однесуваат личните податоци, на негово барање, копија од личните податоци што ги обработуваме. Може да побараме надомест на потребните трошоци за правење дополнителни копии што ги бара субјектот на податоците. Доколку барањето за копија е поднесено по електронски пат, информациите се доставуваат во најчесто користена електронска форма, освен ако Лицето на кое се однесуваат податоците побарало поинакво поднесување.

X.2 да побара исправка, дополнување или бришење на неговите/нејзините Лични податоци и право на приговор на обработката на податоците

Субјектот на податоците има право да се исправат неговите/нејзините неточни лични податоци без непотребно одлагање. Во зависност од целта на обработката, субјектот на податоците има право да ги пополни своите нецелосни лични податоци, што вклучува обезбедување дополнителна изјава.

Субјектот на податоците има право да побара неговите/нејзините лични податоци да бидат избришани од СУПЕР МАРТ. Доколку ја користите мобилната апликација, можете да го искористите и вашето право за бришење Лични податоци со користење на опцијата „Избриши ја сметката/кориничкото име“. Во тој случај, веднаш ќе ги избришеме сите ваши лични податоци, освен оние што мораме да ги чуваме одреден временски период поради законски обврски (како што е дефинирано во оваа Политика за приватност) или оние податоци што сте ги откриле кога сте се регистрирале за директен маркетинг. Секако, по истекот на законските услови, односно по користењето на опцијата да не го добивате нашиот директен мааркетинг, вашите лични податоци веднаш ќе бидат избришани.

Ние сме обврзани да ги избришеме личните податоци без непотребно одложување, а најкасно во рок од 30 дена од денот на поднесувањето на барањето, доколку:

 

  • Личните податоци повеќе не се неопходни за да се постигне целта за која се собрани или обработени на друг начин,

  • Лицето ја отповикало согласноста врз основа на која е извршена обработката, а не постои друга правна основа за обработка,

  • Лицето поднело приговор за обработка,

  • Личните податоци се обработени незаконски,

  • Личните податоци мора да се избришат за да се исполнат законските обврски,

 

  • Личните податоци беа собрани во врска со користењето на услугите на информатичкото општество во смисла на Законот.

Ние сме должни да ги информираме сите примачи на кои им се откриени личните податоци за каква било исправка или додавање или бришење на личните податоци или ограничување на нивната обработка во согласност со Законот или барање прекумерно трошење време и ресурси. Ние сме должни да го информираме субјектот на податоци, на негово барање, за сите примачи.

X.3 да поднесе приговор до контролорот

 

  • правото на преносливост на личните податоци

Субјектот на личните податоци има право да ги прими личните податоци што претходно ни ги доставил во структурирана, вообичаено користена и електронски читлива форма и има право да ги пренесе овие лични податоци на друг контролор без мешање од наша страна, доколку кумулативно се исполнети следните услови:

 

  1. обработката се заснова на согласност или врз основа на договор;

  1. обработката се врши автоматски.

  1. да се ограничи обработката на личните податоци

Обработката на лични податоци може да биде ограничена од СУПЕР МАРТ, доколку се исполни еден од следниве случаи:

 

  • субјектот на лични податоци ја оспорува точноста на личните податоци, во рокот што ни овозможува да ја провериме точноста на личните податоци;
   • обработката е незаконска, а субјектот на лични податоци се противи на бришење на личните податоци и наместо бришење бара ограничување на користењето на личните податоци;
   • повеќе не ни се потребни Личните податоци за да ја постигнеме целта на обработката, но субјектот на лични податоци го побарал тоа заради поднесување, остварување или одбрана на правно барање;

    

    • лицето на кое се однесуваат податоците поднело приговор за обработка согласно член 25 став 1 од Законот, а во тек е проценка дали правниот основ за обработка од страна на контролорот ги надминува интересите на Лицето.

Доколку смета дека тоа е оправдано во однос на конкретната ситуација во која се наоѓа, Субјектот на лични податоци има право да поднесе приговор за обработката на неговите лични податоци во било кое време, во согласност со Законот.

Субјектот на лични податоци има право да не се применува врз него/неа одлука донесена исклучиво врз основа на автоматска обработка, вклучително и профилирање, доколку таа одлука произведува правни последици за тоа лице или таа одлука значително влијае на неговата положба.

Во случај да сакате да ги остварите своите права, ве замолуваме да испратите e-mail со            барање                                                    на                                                        е-mail адресата: [email protected] или [email protected], додека правото на бришење на Лични податоци, во случај на користење на мобилната апликација, може да се користи и со избирање на опцијата „Избриши сметка/корисничко име“.

XI.  Постапка во случај на повреда на Личните податоци

Доколку повредата на личните податоци може да предизвика висок ризик за правата и слободите на лицето, ние сме должни, без непотребно одлагање, да го известиме Субјектот на лични податоци за повредата што настанала и се во согласност со Закон.

Во случај на повреда на личните податоци што може да предизвика ризик за правата и слободите на лицето, Друштвото е должно да ја извести Агенцијата за заштита на личните податоци без непотребно одлагање или ако е можно во рок од 72 часа.од сознание за повредата по електронски пат на [email protected] или на https://eprijavi.privacy.mk/.

Известувањето доставено до надлежниот орган ги содржи сите информации согласно Законот и релевантните подзаконски акти.

XII. Пренос на лични податоци надвор од територијата на Република Северна Македонија

Преносот на лични податоци во друга земја или меѓународна организација, без претходно одобрение, може да се изврши доколку се утврди дека таа друга земја/меѓународна организација обезбедува соодветно ниво на заштита, односно соодветни заштитни мерки, на личните податоци согласно чл. 50 од Законот за заштита на личните податоци, или, пак, истата е земја-членка на Европската Унија или Европскиот економски простор.

Правните лица на кои компанијата им пренесува лични податоци користат јавни облак (cloud) сервери AWS лоцирани на територијата на Република Естонија. Оваа земји се членки на Европската Унија со што преносот на лични податоци на територија на истите, согласно Законот за заштита, е непречен.

XIII. Линкови до веб-страници и услуги на трети страни

Нашата платформа може да содржи линкови до веб-локации на трети страни (Банки итн.) Ние не сме одговорни за собирање, користење, одржување, споделување или откривање податоци од трети страни. Доколку обезбедите информации за веб- локации на трети страни и ги користите тие веб-локации, ќе важат политиките за приватност и условите за користење на тие трети страни. Препорачуваме да ги прочитате политиките за приватност на веб-локациите што ги посетувате пред да испратат лични информации. Со кликнување на нашата спонзорирана реклама на Facebook или Instagram, ја прифаќате можноста податоците за вашата посета на нашата платформа да бидат обработени од гореспоменатите социјални мрежи доколку имате сметка/корисничко име на нив. За да ја избегнете оваа ситуација, ве советуваме прво да се одјавите од вашите кориснички сметки/кориничко име од овие социјални мрежи и дури потоа да кликнете на врската на нашата платформа за да ја посетите нашата платформа на една од споменатите социјални мрежи.

XIV. Доверливост на личните податоци и транспарентност

Вашите лични податоци ќе се третираат како доверливи информации и Ние ќе преземеме соодветни неопходни мерки за да ги заштитиме во согласност со Законот. Пристап до нив ќе имаат само лица кои, имајќи го предвид описот на работата што ја вршат, треба да се запознаени со вашите лични податоци и само до степенот неопходен за извршување на нивната работа.

Оваа Политика за приватност е достапна на нашата платформа. Доколку одлучиме да ја промениме нашата Политика за приватност, промените ќе бидат објавени и објавени на нашата платформа.

Доколку имате прашања или барања во врска со обработката на вашите лични податоци, слободно контактирај не 24/7 на e-mail [email protected] или со испраќање електронско барање до нашиот офицер за заштита на лични податоци на email:  [email protected]

Subtitle text example

Title text example

Text after title text example
SuperMart

Добредојде!

Сакаш да станеш дел од SuperMart семејството за прв да дознаеш за сите супер понуди и попусти? Внеси ја твојата e-mail адреса и работата е завршена.

Ти ветуваме дека нема да ти додеваме.
Можеш тука да ја провериш нашата
политика за приватност.